Címlap
Célok-Toborzó
Szervezet
Alapszabály
Patikák
Képzés
Szövetség
Kapcsolódó oldalak
Levél küldés

 

Alapszabály

Az 1989. évi II. Törvény alapján a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete /GYDSZ/ az alábbi alapszabályt fogadta el:

1. A szakszervezet neve: Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete

2. A szakszervezet működési időtartama: Határozatlan idő

3. A szakszervezet célja: A gyógyszerészetben és a gyógyszerellátásban dolgozók érdekvédelme, az érdekképviselet ellátása a munkahelyeken, a szakmai területeken és a tagok életkörülményeit, szociális helyzetét érintő valamennyi kérdésben, lehetőségein belül tagsága saját bevételéből a szociális rászorultság elve alapján tagjai segélyezése. Lehetőségeihez mérten tagsága üdültetése saját üdülőiben, ill.üdülési támogatással.

4. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete önálló jogi személy Képviselője a GYDSZ elnöke

5. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének a székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.32. Posta címe:

6. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének a vagyona: A szervezet vagyona összetevődik a tagok által fizetett díjakból, a jogi személyek és magán személyek felajánlásaiból, valamint abból, hogy a szakszervezet célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében-gazdasági- vállalkozási tevékenységet is folytathat és ennek erdményéből, továbbá az EDSZ által kezelt vagyon jelen Szakszervezetet megillető részéből.

7. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének a tagja lehet:

 • a gyógyszerellátásban, egyéb egészségügyi területen, az oktatásban és a gyógyszergyárakban dolgozók,
 • az egészségügyi felsőfokú oktatási intézmények hallgatója,
 • az a nyugdíjas, aki korábban a szakszervezet tagja volt és tagságát fenntartja,
 • a GYES-en és GYED-en lévők,
 • a tagfenntartók,
 • a munkaadóknál foglalkoztatottak,
 • az átmenetileg önhibáján kívül munkanélkülivé váltak.

A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének a tagja:

 1. részt vehet a szakszervezete tevékenységében és rendezvényein,
 2. választhat és választható a szakszervezet szerveibe
 3. köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek,
 4. vállalja, hogy rendszeresen megfizeti a tagdíjat.

8. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete elhatározta, hogy szervezeti egységeit a tagság döntése alapján megszervezheti munkahelyi szinten, szakmai elv alapján, sőt a kettő kombinációjával is, ahogy ezt a helyi körülmények indokolják.

9. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének az alapszervezetei: A munkavállalók a munkáltatók székhelye szerinti megyék vagy megyék összevonása útján létrejövő régiók szerint alapszervezeteket alakíthatnak, mely alapszervezetek a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetén belül egyenrangúan helyezkednek el és egymással mellérendeltségi kapcsolatban, vannak. Az alapszervezetek legmagasabb szerve a taggyűlés, amely a helyi adottságoknak megfelelően állhat valamennyi tagból, vagy lehet küldöttgyűlés. Az alapszervezet tagjai sorából kétharmados többséggel 5 évre megválasztja a Szakszervezeti Bizottság elnökét és tagjait. Az alapszervezetek elsősorban a tagok érdekvédelmével és képviseletével kapcsolatos szakszervezeti feladatokat látja el a saját működési rendje alapján, amely azonban nem lehet ellentétes a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének alapszabályával és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezéseivel, hanem azokkal összhangban fejti ki tevékenységét. Az alapszervezet igazodva a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének szervezeti felépítéséhez a saját szintjén látja el teendőit és tartja a kapcsolatot a munkáltatókkal. Az alapszervezet a befolyt tagdíj 80%-val önállóan rendelkezik, a fennmaradó 20%-ot átutalja a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének a pénztárába. Az alapszervzethez nem tartozó tagok tagdíjuk 100%-át utalják át a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének pénztárába. A szakszervezeti tagdíj maximális mértéke a mindenkori minimálbér 1%-a A nyugdíjasok, jogfenntartók havi tagdíja: 100 Ft. Az alapszervezet a már hivatkozott döntést hozó testületeit a helyi sajátosságok figyelembevételével határozza meg.

10. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének legmagasabb döntést hozó szerve: A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete Kongresszusa mely 5 évenként ülésezik, de összehívható bármikor, ha az alapszervezetek egyharmada kéri.
A Kongresszus hatáskörébe tartozó:

 • elfogadja, illetve szükség szerint módosítja a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének az alapszabályát,
 • kialakítja a szakszervezeti munka fő irányait és céljait,
 • megvitatja és elfogadja szakszervezet Számvizsgáló Bizottságának jelentését,
 • dönt az alapszervezetek felvételéről és elutasításával kizárásával kapcsolatos fellebbezésekről,
 • dönt arról, hogy a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete kíván e valamilyen szövetséghez tartozni, vagy szövetségbe lépni,
 • megválasztja a GYDSZ elnökét,
 • megválasztja a Számvizsgáló Bizottság tagjait.

A Kongresszus tagjai: Alpszervezetenként 5fő, akik közül 4fő választott küldött, 1fő pedig az alapszervezet elnöke.
A GYDSZ elnöke megválasztása titkos szavazással történik.
A GYDSZ elnöke képviseli önállóan a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetét.
A Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása titkos szavazással történik.

11. Az Országos Elnökség: Az Országos Elnökség az az irányító, és döntéshozó szervezet, amely két kongresszus között irányítja a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének a munkáját.
Az Országos Elnökség tagjai:

 • GYDSZ elnöke
 • az alapszervezetek elnökei.

12. A Kongresszus által 5 év időtartamra titkos szavazással megválasztott szervezet a három tagból álló Számvizsgáló Bizottság, amely ellenőrzi a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének a pénzügyi és vagyoni helyzetét, vizsgálja gazdálkodását, figyelemmel kíséri az alapszabály szerinti működést. A Számvizsgáló Bizottságba nem választható olyan szakszervezeti tag, aki az Országos Elnökség tagja.

13. Az Országos Elnökség bármely ügy vizsgálatára vagy feladat elkészítésére bizottságot hozhat létre, aki munkájuk végeztével az Országos Elnökségnek kötelesek beszámolni.

14. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének a szakszervezeti egységei akkor határozatképesek, ha üléseiken a tagság vagy a küldöttek kétharmada jelen van. A szakszervezeti egységek a határozatképes üléseiken szavazataikat kétharmados többséggel hozzák meg. A szervezeti egységek testületei maguk döntik el, hogy döntéseiket nyílt szavazással vagy titkos szavazással hozzák meg. A GYDSZ elnökét és a Számvizsgáló Bizottság tagjait titkos szavazással választják meg. Minden szavazásra bocsátott testületi döntést írásban kell rögzíteni, hitelesíteni kell és külön jegyzőkönyvileg rögzíteni kell az el nem fogadott kisebbségi véleményt is. Alapelv, hogy bármely szakszervezeti tag, bármely szakszervezeti tisztségre megválasztható. A mindenkor hatályos jogi szabályozás értelmében a magasabb vezető állású dolgozó a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének tisztségviselőjeként nem választható meg. A választott testület tagját a szavazásra vonatkozó szabályok betartásával azok az Szakszervezeti tagok hívhatják vissza, akik a tagot a testületbe delegálták, visszahívás vagy üresedés esetén a szakszervezeti testületnek kooptálási joguk nincs.

15. A szakszervezet valamely szervezetének törvénysértő határozatát bármely tagja- tudomására jutásától számított 30 napon beleül-megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, de indokolt esetben végrehajtást felfüggesztheti.

16. a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete a Kongresszus határozata alapján dönti el, hogy be kíván-e lépni valamely szakszervezeti szövetségbe.

17. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete felett az ügyészség gyakorolja az törvényességi felügyeletet.

18. Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete megállapítja, hogy tartozásaiért a saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj megfizetésén túl-a szakszervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A szakszervezet szükség esetén a céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági –vállalkozási tevékenységet is folytathat.

19. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete megszűnik: feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel.

20. A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezete megállapítja, hogy a bíróság nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé, ezért a megalakulást követően haladéktalanul kérni fogja a területileg illetékes, a székhelye szerinti Fővárosi Bíróságtól a nyilvántartásba vételt.

Budapest, 2001. január 20.

^^^
A http://www.gydsz.hu a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének hivatalos lapja.
Szerkesztő: Madarász Lászlóné | Technikai szerkesztő: Madarász Péter
Tel:+36 1 3740540 | Fax:+36 1 3740541 | e-mail: gydsz@t-online.hu
1051 Budapest Nádor utca 32.
 
Tesztelve: InternetExplorer 5.5 és Netscape 6.0